A A A
pl | en
2019/2020 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Zarządzania

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa siedem semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiałoznawstwo
Wykład: 8
Zajęcia warsztatowe: 14
3 Zaliczenie O
Algebra i rachunek różniczkowy
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Maszynoznawstwo
Wykład: 14
Zajęcia warsztatowe: 8
4 Egzamin O
Podstawy ekonomii
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Prawo gospodarcze
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 20
Zajęcia warsztatowe: 8
6 Egzamin O
Fizyka
Wykład: 14
Zajęcia warsztatowe: 8
4 Zaliczenie O
Podstawy informatyki
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)
Lektorat: 15
- Zaliczenie O
Procesy produkcyjne
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
6 Egzamin O
Rachunek całkowy
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Procesy elektromagnetyczne
Wykład: 14
Zajęcia warsztatowe: 8
4 Egzamin O
Informatyka
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa obieralna - III semestr ZIP
Wykład: 32
Ćwiczenia audytoryjne: 32
12 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Matematyka z elementami statystyki
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
6 Egzamin O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 6
4 Egzamin O
Projektowanie inżynierskie
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 6
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)
Lektorat: 30
5 Egzamin O
Rachunek kosztów dla inżynierów
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Grupa obieralna - IV semestr ZIP
Suma godzin kontaktowych: 64
12 Zaliczenie O
Marketing przemysłowy
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Badania operacyjne
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
3 Egzamin O
Zarządzanie produkcją i usługami
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Egzamin O
Metrologia
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
3 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
4 Egzamin O
Zarządzanie jakością
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Grupa obieralna - V semestr ZIP
Suma godzin kontaktowych: 64
12 Zaliczenie O
Projektowanie i modelowanie systemów produkcyjnych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Zajęcia warsztatowe: 8
5 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Niezawodność systemów
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Logistyka
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Egzamin O
Sterowanie dyskretnymi procesami produkcyjnymi
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 8
Zajęcia warsztatowe: 6
3 Egzamin O
Zarządzanie bezpieczeństwem
Wykład: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Grupa obieralna j. obcy - VI semestr ZIP
Wykład: 14
Zajęcia warsztatowe: 14
4 Zaliczenie O
Grupa obieralna - VI semestr ZIP
Suma godzin kontaktowych: 48
9 Zaliczenie O
Sterowanie ciągłymi procesami produkcyjnymi
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Socjologia
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Zajęcia praktyczne: 100
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Prace kontrolne i przejściowe: 375
15 Zaliczenie O
Grupa obieralna - VII semestr ZIP
Wykład: 40
Zajęcia warsztatowe: 40
15 Zaliczenie O