A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA CIEPŁA

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6.0 Egzamin O
Zarządzanie środowiskiem
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2.0 Zaliczenie O
Analiza matematyczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
6.0 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Ochrona środowiska
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2.0 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Podstawy informatyki
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
4.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Ekonomika i zarządzanie
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
1.0 Zaliczenie O
Grafika inżynierska i systemy CAD
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Zaliczenie O
Analiza matematyczna II
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE
Lektorat: 30
- O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6.0 Egzamin O
Podstawy termodynamiki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5.0 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IC D01
Suma godzin kontaktowych: 56
5.0 O
Teoria pomiarów i planowanie eksperymentu
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3.0 Zaliczenie O
Wymiana ciepła i masy
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
6.0 Egzamin O
Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE
Lektorat: 45
- O
Materiały inżynierskie
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6.0 Egzamin O
Równania różniczkowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Zaliczenie O
Technologie wytwarzania i przetwarzania metali
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy do wyboru - I st. - EGZAMIN
Lektorat: 60
5.0 O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4.0 Egzamin O
IC D02
Suma godzin kontaktowych: 56
5.0 O
IC D03
Suma godzin kontaktowych: 56
5.0 O
Metody numeryczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4.0 Zaliczenie O
Historia techniki i kultury materialnej
Wykład: 14
Zajęcia terenowe: 14
2.0 Zaliczenie O
Technika cieplna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4.0 Zaliczenie O
IC D05
Suma godzin kontaktowych: 56
6.0 O
IC D04 (przedmiot obieralny w języku angielskim)
Suma godzin kontaktowych: 42
6.0 O
Miernictwo energetyczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4.0 Zaliczenie O
Urządzenia cieplne
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Egzamin O
Gospodarka energetyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IC D06
Suma godzin kontaktowych: 56
6.0 O
IC D08
Suma godzin kontaktowych: 56
5.0 O
IC D07
Suma godzin kontaktowych: 112
10.0 O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Programowanie proceduralne i obiektowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IC D09
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5.0 O
IC D10
Suma godzin kontaktowych: 112
10.0 O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru