A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Technologia Chemiczna (kierunek wspólny - WIMiC)

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

 

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie materiałowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 135
15 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Studium inżynierskie
Prace kontrolne i przejściowe: 0
10 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 10
1 Zaliczenie O
Technologia materiałów budowlanych
Wykład: 60
3 Egzamin O
Technologia szkła i ceramiki
Wykład: 60
3 Egzamin O
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody badań ciała stałego
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Chemia ciała stałego
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 165
15 Egzamin O
Wybrane zagadnienia technologii chemicznej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Reaktory chemiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Metody matematyczne w technologii materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Egzamin O
Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Fizykochemia układów koloidalnych
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Podstawy biotechnologii
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Seminarium magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 90
Zajęcia seminaryjne: 60
9 Egzamin O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Zajęcia praktyczne: 15
- Zaliczenie O
Modelowanie procesów technologicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Fizyka ciała stałego
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II s
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Seminarium magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O