A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Nauki o Ziemi i środowisku

Geologia Stosowana

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych (uprawnień geologicznych różnych kategorii i uprawnień związanych z pracą w zakładach górniczych). Kierunek Geologia Stosowana kontynuuje tradycje kształcenia geologów AGH i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej i przemyśle wydobywczym. Absolwent tego kierunku posiada znajomość zagadnień z zakresu nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym. Absolwenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr inż. Piotr Olchowy

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia ogólna I
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 45
6 Egzamin O
Geometria i grafika komputerowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Zastosowanie informatyki w geologii
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Geodezja górnicza i metrologia
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Zaliczenie O
Prawo autorskie i patentowe
Wykład: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Zajęcia terenowe: 120
6 Zaliczenie O
Geologia ogólna II
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Systemy informacji przestrzennej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mineralogia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Geologia historyczna z paleontologią
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 45
6 Egzamin O
Hydrogeologia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Gruntoznawstwo i geologia inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 30
6 Egzamin O
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Geologia regionalna
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Sozologia
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Kartografia geologiczna
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 45
5 Egzamin O
Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej
Zajęcia terenowe: 120
5 Zaliczenie O
Wiertnictwo
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Egzamin O
Petrografia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Prawo geologiczne i górnicze
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geochemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Geofizyka dla geologów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Geologia strukturalna
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Geologia złóż kopalin stałych
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Zajęcia praktyczne: 15
6 Egzamin O
Metody badań minerałów i skał
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne_ semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Górnictwo
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Egzamin O
Polityka surowcowa z elementami geologii gospodarczej
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
2 Zaliczenie O
Geologia złóż węglowodorów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Geologia górnicza
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Egzamin O
Przedmioty obieralne_ semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O
Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przedmiot w języku angielskim obieralny
Wykład: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne_ semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O