A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Inżynieria chemiczna

Technologia Chemiczna (kierunek wspólny - WIMiC)

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 73/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 101/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafika inżynierska wspomagana komputerowo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Metody badań struktury i mikrostruktury
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Procesy cieplne i przepływowe
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 375
30 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 390
30 Egzamin O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 120
30 Zaliczenie O