A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Ochrona środowiska w górnictwie naftowym
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Geologia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Górnictwo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
BHP i ergonomia I w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Mechanika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Geologia naftowa
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny semestr 2
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Mineralogia i petrografia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika płynów I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny 1 semestr 3
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Wiertnictwo naftowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 2 semestr 3
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 3 semestr 4
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Termodynamika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny 2 semestr 4
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy (GO) - egzamin
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny 1 semestr 4
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Inżynieria złożowa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki i technologie bezwykopowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 5
Wykład: 45
Ćwiczenia projektowe: 45
7 Zaliczenie O
Eksploatacja gazu ziemnego
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Wiercenia inżynieryjne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 5
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Płuczki wiertnicze
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Magazynowanie i transport ropy naftowej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Projektowanie otworów naftowych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Eksploatacja złóż ropy naftowej
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 6
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Technologia cementowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Geofizyka wiertnicza
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny semestr 6
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
INiG grupy obieralne, studia stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 195
30 Zaliczenie O