A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie II stopnia Nauki o zarządzaniu i jakości

Informatyka i Ekonometria


Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie ogólnym (bez specjalności). Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.
Absolwent jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Uzyskane umiejętności, w tym prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT, umożliwiają podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz wykazuje biegłość w wybranym profilu. Jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych – w tym również niestandardowych – problemów, w szczególności związanych z zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem ogólnie rozumianych technik wspomagania decyzji i wiedzy systemowej oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych, mając równocześnie świadomość możliwości i ograniczeń tychże metod i narzędzi. Absolwent potrafi wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zasad prawnych i etycznych. Umie dyskutować na tematy informatyczne i ekonometryczne prowadzonych na zaawansowanym poziomie zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, potrafi także kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. W szczególności absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce, szczególnie jako wysoko kwalifikowany specjalista analityki danych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT.
Po ukończeniu studiów II stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinach Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza wielowymiarowa
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O
Ekonomia matematyczna
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Informatyczne systemy zarządzania
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Egzamin O
Metody ekonometryczne
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O
Metody i techniki programowania
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Rynek pieniężny i kapitałowy
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Lektorat: 15
2 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria finansowa i dynamiczna
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
5 Egzamin O
Hurtownie danych
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Marketing internetowy
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Egzamin O
Metody aktuarialne
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Metody pozyskiwania wiedzy z danych
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Prawo autorskie
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Grupa obieralna (2 semestr mgr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 64
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo w e-biznesie
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Ekonometria wielowymiarowa
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Egzamin O
Modelowanie rynków finansowych
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Moduł badań naukowych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Prognozowanie gospodarcze i symulacja komputerowa
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Egzamin O
Grupa obieralna (3 semestr mgr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 80
15 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Moduły obieralne w j. obcym - IiE 2 stopień
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Zaliczenie O
Grupa obieralna (4 semestr mgr IiE)
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Zaliczenie O