A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, wraz ze ścieżkami dyplomowania Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią (EPiZE), Technologie Energetyki Odnawialnej (TEO) oraz Sustainable Energy Systems (SES) należy do obszaru studiów technicznych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy szczegółowej, koniecznej do wykonywania zawodu magistra inżyniera z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią. Wybierając poszczególne ścieżki dyplomowania, absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie: instalacji grzewczych oraz chłodniczych, opartych o biomasę lub energii słonecznej, systemów hybrydowych jak również sterowania w energetyce. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą inteligentnymi budynkami, planowania rozwoju i pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, rynków energii czy też społecznych aspektów energetyki odnawialnej oraz racjonalnego wykorzystania energii. Ważnym elementem realizacji kształcenia na poszczególnych ścieżkach dyplomowania jest ścisła współpraca z przemysłem oraz prowadzenie badań w zakresie energetyki odnawialnej oraz integracji OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym.  

Absolwent niniejszego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, handlem i dystrybucją energii. Dodatkowo, zdobyta wiedza w trakcie studiów pozwoli na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jak również problemów występujących w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) i instytucji rządowych (polityka energetyczna).

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 181/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 390
30 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 285
30 Zaliczenie W

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 360
30 Zaliczenie W