A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria chemiczna

Technologia Chemiczna (kierunek wspólny - WIMiC)

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B2+ STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (TECHNOLOGIA CHEMICZNA)
Lektorat: 18
2 Egzamin O
Metody matematyczne w technologii materiałów
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3 Zaliczenie O
Reaktory chemiczne
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Chemia ciała stałego
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 18
4 Zaliczenie O
Metody badań ciała stałego
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie O
Modelowanie procesów technologicznych
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Wykład: 9
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 3 z 4 modułów
Wykład: 54
Zajęcia seminaryjne: 54
15 Zaliczenie O
Fizyka ciała stałego
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 18
2 Zaliczenie O
Fizykochemia układów koloidalnych
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 18
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 1 z 2 modułów
Suma godzin kontaktowych: 112
9 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df)
Zajęcia seminaryjne: 18
3 Zaliczenie O
Seminarium magisterskie 1
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Podstawy biotechnologii
Zajęcia seminaryjne: 18
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 18
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium magisterskie 2
Zajęcia seminaryjne: 18
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny (Sf)
Zajęcia seminaryjne: 18
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Wykład: 18
3 Zaliczenie O
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Zajęcia seminaryjne: 18
2 Zaliczenie O