A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Recykling i Metalurgia

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu nowoczesnej branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie nowoczesnej metalurgii i nowoczesnego recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obrębie dyscypliny inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w obszarach pokrewnych do kierunku dyplomowania.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 1
Wykład: 150
Ćwiczenia laboratoryjne: 135
Zajęcia seminaryjne: 15
24 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 1
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 120
11 Zaliczenie O
Inżynieria reaktorów chemicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Projektowanie procesów ekstrakcji metali krytycznych i strategicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Hydrometalurgiczne metody otrzymywania materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) językowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne RiM (studia II stopnia)
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie W