A A A
pl | en

Computer Science and Management

Zakres tematyczny

Koncepcja realizacji programu studiów MBI-IODO poziom zaawansowany, powstał w oparciu o sygnalizowane potrzeby rozwijania kompetencji dla rozwijania komptencji inspektorów ochrony danych osobowych. Zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 27.04.2016 r., oraz prognozowanie oczekiwań i potrzeb wzmacniania kadr/zasobów ludzkich na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie informacyjnym. Propozycja stanowi wyjście poza kształcenie inspektorów ochrony danych na rzecz interdyscyplinarnego kształcenia Menadżerów potrafiących organizować grupy osób funkcjonujących w celu sprawnego wykonywania zadań związanych z przekształcaniem danych osobowych, informacji biznesowych i innych istotnych informacji w zróżnicowanych strukturach organizacji. Intencją autora i zaangażowanie kadry jest wykształcenie wysokokwalifikowanej kadry zarządzającej/menadżerskiej Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji. Innowacyjny program i dobór treści będzie sprzyjać zagwarantowaniu merytorycznego przygotowania słuchaczy i w efekcie ułatwi wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji wg polskiego i europejskiego porządku prawnego. Dodatkową wartością studiów jest aspekt ingologiczny co oznacza skupienie uwagi na informacji jako treści dostarczanej przez komunikat (wiadomość). Określenie i badanie właściwości informacji, jej funkcji, różnorodności oraz tych jej cech jakościowych, które przez użytkowników są traktowane jako ważne w procesach jej gromadzenie, przetwarzania i udostępniania. Program studiów jest nowatorską dotychczas nierealizowaną kompozycją transdyscyplinarnych treści prowadzących do uzyskania umiejętności zawierających elementy:

  • Prawa ochrony danych i prywatności w społeczeństwie informacyjnym,
  • Zarządzania organizacją, budowaniem funkcjonalności systemów bezpieczeństwa informacji,
  • Praktycznych aspektów edukacji i rozwoju świadomości w problematyce bezpieczeństwa danych osobowych i aktywów informacyjnych,
  • Sprawności w zakresie audytowania procesów planowania i wdrażania rozwiązań organizacyjno-technicznych w organizacji.

Proponowany tryb specjalistycznego kształcenia podyplomowego w formie wykładów, warsztatów przedmiotowych i ćwiczeń oraz prezentacji i symulacji prowadzenia zajęć zapewni wyrabianie odpowiednich nawyków i sprawności w działaniu. Ponadto uwzględniono jakościowe przygotowanie osób funkcyjnych w obszarach nadzoru przetwarzania i zabezpieczania aktywów informacyjnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Propozycja kierowana jest do kandytatów: kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców audytorów SZBI lub audytorów wewnętrzych Inspektorów Ochrony Danych kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość) doradców i konsultantów, kierowników komórek organizacyjnych osób zamierzających zmienić lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe absolwentów różnych kierunków studiów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab.inż Krzysztof Oprzędkiewicz

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Robotyki

Osoba do kontaktu

Dorota Kaganek, tel. 12 617 28 82, 885 974 474, e-mail: dkaganek@agh.edu.pl, Jarosław Feliński, tel. 602 105 852

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O
Bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań rodziny norm PN-ISO/IEC 2700X - bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań normy
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O
Techniki oceny efektywności materiału audytowego IT, analiza przypadku, wnioski
Discussion seminars: 16
6 Completing the classes O
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IODO w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27001
Discussion seminars: 16
6 Completing the classes O
Metodyka oceny efektywności materiału audytowego. Praktyczne opracowanie raportu w czasie zjazdu podsumowującego semestr
Discussion seminars: 16
6 Completing the classes O
Prawne regulacje ochrony danych w działalności organizacji
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji cz.II
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O
Zarządzanie ciągłością działania przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762: 2010
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O
Andragogika - w praktyce BI i IODO
Discussion seminars: 16
6 Completing the classes O
Komunikacja werbalna i pozawerbalna - zasady przekazu informacji w BI, modele opracowania
Discussion seminars: 16
6 Completing the classes O
Szacowanie ryzyka przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle normy PN-ISO/IEC 27005
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O
Komunikacja werbalna - sztuka prezentacji. Wystąpienia indywidualne na podstawie opracowanych materiałów z semestru I i II
Discussion seminars: 16
6 Completing the classes O