A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

The Financial analytics and controlling of industrial processes

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotów w zakresie analityki finansowej i controllingu procesów przemysłowych został podzielony na dwa obszary (bloki) merytoryczne.

Pierwszy obszar merytoryczny koncentruje się na przedmiotach w zakresie rachunkowości prowadzonej na potrzeby analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, stanowiącej też podłoże dla menedżerów do podejmowania decyzji operacyjnych, taktycznych, a także co najważniejsze – strategicznych - dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. W ramach tego obszaru przedstawione zostaną zagadnienia:

 • zrozumienie modelu biznesowego firmy i zdefiniowanie jego organizacji na potrzeby gromadzenia i ewidencjonowania danych w ujęciu wielowymiarowym,
 • rejestracja danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej,
 • rejestracja analityczna i dualna na potrzeby sprawozdawczości menedżerskiej,
 • finansów menedżerskich, pozwalających zrozumieć podstawowe zależności w realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa,
 • oceny realizacji procesów inwestycyjnych,
 • decyzji finansowych zapewniających dostęp do kapitału na rozwój przedsiębiorstwa,
 • controllingu w przedsiębiorstwie,
 • modelowaniem finansowym opartym na krótkoterminowym i długoterminowym horyzoncie czasowym.

Drugi obszar to blok przedmiotów związanych z informatyką wspomagającą analitykę finansową, które są obecnie powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w celu poprawy sprawności działania oraz sprawności dostarczania znaczących danych finansowych. W ramach tego obszaru zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące:

 • podstaw zarządzania projektami w kontekście merytorycznych i formalnych problemów implementacji systemów informatycznych wspomagających raportowanie,
 • prowadzenia testów i zarządzania jakością danych i oprogramowania,
 • przygotowania i rejestracji danych w obszarach księgowych i zarządczych za pomocą systemu ERP (ang. Enterprise Resources Planning),
 • analizy danych w kontekście wielowymiarowym, wspomagającej obszary finansowe i zarządcze,
 • zaawansowanego MS Excel i programowania VBA (ang. Visual Basic for Applications) dla MS Excel,
 • efektywnego tworzenie zapytań na bazach danych przy użyciu SQL (ang. Structured Query Language ),
 • hurtowni danych i modelowania wymiarów wynikających z zapotrzebowania informacyjnego,
 • wykorzystania zaawansowanej analityki programowania w Python,
 • eksploracji danych.

Do współtworzenia drugiego bloku zostali zaproszeni specjaliści firmy Comarch, którzy zapewnią aktualność zagadnień merytorycznych w ramach przedmiotów dotyczących oprogramowania wspomagającego procesy zarządcze oparte o analizę finansową oraz o controlling.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I i II stopnia na Wydziale i na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Treści te też zostały dopasowane do wymagań rynkowych dotyczących zakresu kompetencji jakie winien posiadać analityk finansowy.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub absolwentów studiów drugiego stopnia głównie kierunków ekonomicznych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, finansami przedsiębiorstw. Studia te też są również adresowane do menedżerów wszystkich szczebli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie analityki finansowej oraz controllingu procesów produkcyjnych w celu poprawy efektywności wykonywanej pracy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Anna Wiktor – Sułkowska, tel.: 12 617 21 29, 510 913 274, e-mail: wiktor@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Ekonomiki i Zarządzana w Przemyśle, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza, tel.: +48-12-617-21-81, e-mail: kezp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, dr inż. Artur Bator, tel.: 510 913 274, 512 425 207, e-mail:wiktor@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zasady ewidencja danych finansowych
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Sprawozdawczość menadżerska
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Management Finance
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Controlling w przedsiębiorstwie
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
ERP rejestracja danych w obszarach księgowych i controllingowych
Lecture: 8
Laboratory classes: 16
7 Exam O
Modelowanie finansowe oparte na krótkoterminowym i długoterminowym horyzoncie
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
4 Exam O
Hurtownie danych i modelowanie wielowymiarowe
Lecture: 8
Laboratory classes: 16
6 Exam O
Data Mining
Lecture: 5
Laboratory classes: 5
4 Exam O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza danych w Power BI
Lecture: 4
Laboratory classes: 4
2 Exam O
Programowanie VBA dla MS Excel
Laboratory classes: 16
4 Exam O
SQL – efektywne tworzenie zapytań na bazach danych
Laboratory classes: 16
4 Exam O
Narzędzia i języki programowania wykorzystywane w analizie danych
Laboratory classes: 8
3 Exam O
Podstawy zarządzania projektami
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
4 Exam O
Ocena realizacji projektów
Lecture: 4
Laboratory classes: 4
2 Exam O
Final work
Diploma Thesis: 0
6 Exam O