A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Management

Management and Production Engineering

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa siedem semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra and Differential Calculus
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Chemistry
Lecture: 45
Workshop classes: 15
6 Exam O
Physics
Lecture: 30
Workshop classes: 15
4 Assessment O
Maszynoznawstwo
Lecture: 30
Workshop classes: 15
4 Exam O
Materials science
Lecture: 15
Workshop classes: 30
3 Assessment O
Business Law
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Fundamentals of Economics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Assessment O
Podstawy informatyki
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grafika inżynierska
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Informatics
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
5 Assessment O
Electromagnetic processes
Lecture: 30
Workshop classes: 15
4 Exam O
Production processes
Lecture: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
6 Exam O
Integral calculus
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electrical engineering and electronics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Mathematics with Elements of Statistics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Fundamentals of Management and Entrepreneurship
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
3 Exam O
Projektowanie inżynierskie
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
12 Assessment O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Operational research
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Industrial marketing
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Metrology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Cost Analysis for Engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Production and Services Management
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Exam O
Grupa obieralna - IV semestr ZIP
Total number of contact hours: 120
12 Assessment O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Automation and Robotization of Production Processes
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Ecology and Environmental Management
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Dependability of Systems
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Exam O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Production System Design and Modelling
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Workshop classes: 15
5 Exam O
Quality management
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Grupa obieralna - V semestr ZIP
Total number of contact hours: 120
12 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Logistics
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Exam O
Practical Training (4 weeks)
Practical classes: 100
4 Assessment O
Sociology
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Sterowanie ciągłymi procesami produkcyjnymi
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Control of discrete production processes
Lecture: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Security Management
Lecture: 15
Workshop classes: 15
2 Assessment O
Elective group in English language (ZIP, 6 semester)
Lecture: 30
Workshop classes: 30
4 Assessment O
Grupa obieralna - VI semestr ZIP
Total number of contact hours: 90
9 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Grupa obieralna - VII semestr ZIP
Total number of contact hours: 150
15 Assessment O