A A A
pl | en
2020/2021 Part-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering

Environmental Engineering and Monitoring

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of Earth Sciences
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 8
4 Exam O
Introduction to Programming and Data Processing
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O
Biology and Ecology
Lecture: 18
Project classes: 10
6 Exam O
Mathematics 1
Lecture: 18
Auditorium classes: 28
7 Exam O
Chemistry
Lecture: 18
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 8
6 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemical Instrumental Analysis
Lecture: 10
Laboratory classes: 8
2 Assessment O
Automation of Data Processing and Visualization
Project classes: 18
2 Assessment O
Physics 1
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Basics of Engineering and Computer Graphics
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O
Mathematics 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 18
8 Exam O
Basics of Management and Economics
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Ecotoxicology
Lecture: 18
Project classes: 10
4 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materials science
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4 (semestr 22 godziny)
Foreign language classes: 22
- Assessment O
Principles of Administrative Law
Lecture: 9
1 Assessment O
Physics 2
Lecture: 18
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 10
6 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 18
Auditorium classes: 12
4 Exam O
Self-presenation and Social Communication
Lecture: 9
1 Assessment O
Statistics
Lecture: 10
Auditorium classes: 18
3 Assessment O
Propedeutics of Environmental Protection
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Elective module in the field of 3D graphics and design
Project classes: 18
3 Assessment O
Elective module in the field of cartography
Lecture: 10
Project classes: 8
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fluid Mechanics
Lecture: 18
Auditorium classes: 12
4 Exam O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 9
1 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
5 Exam O
Soil Science
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
5 Exam O
Environmental Law and Economics
Lecture: 18
2 Assessment O
Field Works in Soil Science
Fieldwork: 12
1 Assessment O
Zajęcia terenowe z geodezji
Practical classes: 12
1 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4 (semestr 22 godziny)
Foreign language classes: 22
- Assessment O
Construction Law
Lecture: 9
1 Assessment O
Fieldworks in Hydrology and Meteorology
Fieldwork: 6
- Assessment O
Elective module in the field of surveying
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General Construction
Lecture: 18
Project classes: 18
5 Exam O
Reclamation
Lecture: 18
Laboratory classes: 10
Project classes: 18
6 Exam O
Hydrologia
Lecture: 18
Laboratory classes: 10
Project classes: 8
5 Exam O
Basics of Heating, Ventilation and Air Conditioning
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O
Atmospheric Physics with Meteorology and Climatology
Lecture: 12
Project classes: 9
2 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4 (semestr 22 godziny)
Foreign language classes: 22
- Assessment O
Elective module in the field of spatial information systems
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4 (semestr 24 godziny)
Foreign language classes: 24
5 Exam O
Industrial Measurement
Lecture: 16
Laboratory classes: 12
4 Exam O
Fieldwork on the Operation of Environmental Engineering and Monitoring Facilities (1)
Practical classes: 6
- Assessment O
Environmental Monitoring
Lecture: 12
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
5 Exam O
Block of elective modules in the field of management of biologically active areas
Lecture: 8
Project classes: 10
3 Exam O
Block of elective modules in the field of civil and water engineering
Lecture: 36
Project classes: 36
10 Exam O
Elective module in the field of water management and protection
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Engineering of Air Quality Protection
Lecture: 28
Laboratory classes: 10
Project classes: 18
7 Exam O
Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
Lecture: 18
Laboratory classes: 10
Project classes: 8
5 Exam O
Praktyka zawodowa
Practical placement: 0
4 Assessment O
Waste Management
Lecture: 28
Laboratory classes: 10
Project classes: 8
6 Exam O
Block of elective modules in the field of network and installation design (semester 7)
Lecture: 10
Project classes: 18
3 Assessment O
Elective module in the field of environmental vibroacoustics
Lecture: 10
Laboratory classes: 8
3 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fieldwork on the Operation of Environmental Engineering and Monitoring Facilities (2)
Practical classes: 21
2 Assessment O
Engineering Diploma Seminar
Seminars: 10
1 Assessment O
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
15 Assessment O
Block of elective modules in the field of network and installation design (semester 8)
Project classes: 18
2 Assessment O
Block of optional subjects (First Degree Studies)
Total number of contact hours: 36
4 Assessment O
Blok wykładów obieralnych
Lecture: 20
2 Assessment O
Elective module in the scope of the environment permits
Project classes: 18
2 Assessment O