A A A
pl | en
2020/2021 Part-time studies Second-cycle studies Faculty of Management

Information Technology and Econometrics


Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie ogólnym (bez specjalności). Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.
Absolwent jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Uzyskane umiejętności, w tym prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT, umożliwiają podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz wykazuje biegłość w wybranym profilu. Jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych – w tym również niestandardowych – problemów, w szczególności związanych z zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem ogólnie rozumianych technik wspomagania decyzji i wiedzy systemowej oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych, mając równocześnie świadomość możliwości i ograniczeń tychże metod i narzędzi. Absolwent potrafi wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zasad prawnych i etycznych. Umie dyskutować na tematy informatyczne i ekonometryczne prowadzonych na zaawansowanym poziomie zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, potrafi także kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. W szczególności absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce, szczególnie jako wysoko kwalifikowany specjalista analityki danych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT.
Po ukończeniu studiów II stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinach Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Multidimensional Analisys
Lecture: 12
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
5 Exam O
Mathematical Economics
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Information Systems of Management
Lecture: 6
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
4 Assessment O
Software Engineering
Lecture: 6
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
4 Exam O
Econometric methods
Lecture: 12
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
5 Exam O
Methods and Techniques of Programming
Lecture: 6
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
4 Assessment O
Money and Capital Market
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Foreign language classes: 15
2 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Financial and Dynamic Econometrics
Lecture: 8
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 8
5 Exam O
Data Warehousing
Lecture: 6
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4 Assessment O
Internet Marketing
Lecture: 6
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
4 Exam O
Actuarial Methods
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Methods of Knowledge Acquisition from Data
Lecture: 8
Project classes: 14
3 Assessment O
Copyright
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2 Assessment O
Elective group (IiE, 2 semester MSc)
Total number of contact hours: 64
12 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Security in e-business
Lecture: 8
Project classes: 8
2 Assessment O
Multivariate Econometrics
Lecture: 6
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
3 Exam O
Modelling of Financial Markets
Lecture: 8
Project classes: 8
2 Assessment O
Moduł badań naukowych
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
3 Assessment O
Forecasting and Computer Simulations
Lecture: 12
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
4 Exam O
Elective group (IiE, 3 semester MSc)
Total number of contact hours: 80
15 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Elective modules - IiE 2 degree
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
5 Assessment O
Elective group (IiE, 4 semester MSc)
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Assessment O