A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering

Environmental Engineering and Monitoring

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basics of Management and Economics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Mathematics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Self-presenation and Social Communication
Lecture: 14
1 Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
1 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Introduction to Programming and Data Processing
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Biology and Ecology
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Fundamentals of Earth Sciences
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 2
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
8 Exam O
Physics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Chemical Instrumental Analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Principles of Administrative Law
Lecture: 15
1 Assessment O
Basics of Engineering and Computer Graphics
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Automation of Data Processing and Visualization
Project classes: 30
2 Assessment O
Materials science
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Ecotoxicology
Lecture: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Introduction to Environmental Protection
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Język obcy (B-2) - semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Environmental Law and Economics
Lecture: 30
2 Assessment O
Fluid Mechanics
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Statistics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
4 Exam O
Construction Law
Lecture: 15
1 Assessment O
Optional module in the field of graphics and 3D design
Project classes: 30
3 Assessment O
Optional module in cartography
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Foreign Language (B-2) - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fieldwork in Geodesy
Fieldwork: 15
1 Assessment O
Fieldworks in Hydrology and Meteorology
Fieldwork: 10
- Assessment O
General Construction
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Field Works in Soil Science
Fieldwork: 15
1 Assessment O
Soil Science
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Atmospheric Physics with Meteorology and Climatology
Lecture: 20
Project classes: 15
2 Assessment O
Basics of Heating, Ventilation and Air Conditioning
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Hydrology
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Elective module in the field of surveying
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Foreign language (B-2 + exam) - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Reclamation
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
6 Exam O
Industrial Measurement
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Environmental Monitoring
Lecture: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 20
5 Exam O
Block of elective modules in the field of civil and water engineering
Lecture: 60
Project classes: 60
10 Exam O
Elective module for water management and protection
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment W
Optional module in the field of spatial information systems
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fieldwork on the Operation of Environmental Engineering and Monitoring Facilities
Fieldwork: 45
2 Assessment O
Waste Management
Lecture: 45
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Engineering of Air Quality Protection
Lecture: 45
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
7 Exam O
Water Supply and Sewage Disposal Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Block of elective modules in the field of management of biologically active areas
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Block of elective modules in the field of the design of construction networks and installations (semester 6)
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Elective module in the field of environmental vibroacoustics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Block of elective modules in the field of the design of construction networks and installations (semester 7)
Project classes: 30
2 Assessment O
Block of optional subjects (First Degree Studies)
Total number of contact hours: 60
4 Assessment O
Block of elective lectures
Lecture: 30
2 Assessment O
Elective module in the field of environmental permits
Project classes: 30
2 Assessment O
Employment training
Practical placement: 0
4 Assessment W
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Engineering Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O