A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Applied Geology

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych (uprawnień geologicznych różnych kategorii i uprawnień związanych z pracą w zakładach górniczych). Kierunek Geologia Stosowana kontynuuje tradycje kształcenia geologów AGH i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej i przemyśle wydobywczym. Absolwent tego kierunku posiada znajomość zagadnień z zakresu nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym. Absolwenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr inż. Piotr Olchowy

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General Geology I
Lecture: 30
Practical classes: 45
6 Exam O
Geometry and Computer Graphics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Chemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Geodezja górnicza i metrologia
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Assessment O
Prawo autorskie i patentowe
Lecture: 15
1 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Field exercises in General Geology
Fieldwork: 120
6 Assessment O
General Geology II
Lecture: 30
Practical classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Systemy informacji przestrzennej
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mineralogy
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Geologia historyczna z paleontologią
Lecture: 30
Practical classes: 45
6 Exam O
Hydrogeology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Engineering geology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Workshop classes: 30
6 Exam O
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Assessment O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Regional Geology
Lecture: 45
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Sozology
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Geological cartography
Lecture: 30
Practical classes: 45
5 Exam O
Field practice of geological mapping
Fieldwork: 120
5 Assessment O
W
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Exam O
Petrography
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
P
Lecture: 30
Project classes: 15
2 Assessment O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Structural geology
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Geofizyka dla geologów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Geologia złóż kopalin stałych
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
Practical classes: 15
6 Exam O
Geochemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Methods of mineral and rock analysis
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Przedmioty obieralne_ semestr 5
Total number of contact hours: 150
11 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Górnictwo
Lecture: 30
Project classes: 15
2 Exam O
Polityka surowcowa z elementami geologii gospodarczej
Lecture: 30
Practical classes: 15
2 Assessment O
Basic Petroleum Geology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Geologia górnicza
Lecture: 30
Project classes: 30
3 Exam O
Przedmioty obieralne_ semestr 6
Total number of contact hours: 150
11 Assessment O
Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Przedmiot w języku angielskim obieralny
Lecture: 30
3 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Przedmioty obieralne_ semestr 7
Total number of contact hours: 180
15 Assessment O