A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Environmental engineering, mining and energy

Safety Engineering

Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom gospodarki, rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społecznego dotyczącymi szerszego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa i kompleksowego działania w administracji, przemyśle i środowisku naturalnym. Nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia łączą zagadnienia bezpieczeństwa człowieka w pracy i środowisku naturalnym oraz uwzględniają aspekty oddziaływania sfery przemysłowej na życie człowieka i wiążące się z tym zagrożenia.
Celem studiów II stopnia, realizowanych na specjalnościach Bezpieczeństwo i ochrona pracy oraz Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe, jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i ochrona pracy nabędą umiejętności: organizowania pracy w sposób bezpieczny, ergonomiczny i higieniczny; dobierania działań ograniczających wypadki i zdarzenia niepożądane; opracowywania i wdrażania systemów i procedur zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bhp; oceniania i optymalizowania procesów eksploatacyjnych z użyciem maszyn i urządzeń, a także będą przygotowywani do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z zakresu analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń. Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe posiądą kompetencje: prognozowania skutków katastrof przemysłowych i zapobiegania ich powstaniu; sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko; uwzględniania w zarządzaniu przedsiębiorstwami aspektów środowiskowych, ze szczególną uwagą na gospodarkę bezodpadową, technologie proekologiczne czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, monitorowanie w cyklu produkcyjnym wpływu działań człowieka i techniki na poszczególne komponenty środowiska, m.in. na jakość powietrza czy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę.
W ramach studiów realizowane będą staże w atrakcyjnych zawodowo dużych i wiodących przedsiębiorstwach produkcyjno-przemysłowych o złożonych strukturach i zróżnicowanej działalności gospodarczej, z którymi Uczelnia prowadzi współpracę. Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mogą podjąć zatrudnienie: w działach bhp w przemyśle produkcyjnym, surowcowym, wydobywczym, energetycznym, budowlanym, przetwórczym; w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i monitoringu środowiska; w służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego; w służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń; w jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa; w firmach konsultingowych i szkoleniowych, w tym we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bhp; w inspekcji ochrony środowiska.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Bezpieczeństwo i ochrona pracy)

Zobacz pełny opis kierunku (Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 4/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Technical and Environmental Safety

Winter semester, 2023/2024

Work Safety and Protection

Winter semester, 2023/2024

Technical and Environmental Safety

Summer semester, 2023/2024

Work Safety and Protection

Summer semester, 2023/2024

Technical and Environmental Safety

Winter semester, 2024/2025

Work Safety and Protection

Winter semester, 2024/2025

Technical and Environmental Safety

Summer semester, 2024/2025

Work Safety and Protection

Summer semester, 2024/2025