A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Environmental engineering, mining and energy

Climate Change - Mitigation and Adaptation

Kierunek studiów Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja (ZKPiA) należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki i jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców dotyczące przygotowania kompetentnych kadr potrafiących diagnozować przekształcenia zachodzące w środowisku naturalnym oraz życiu społeczno-gospodarczym na skutek zmian klimatu, jak również potrafiących minimalizować wpływ zmian klimatu na ekosystemy, gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo. Nowoczesny program kształcenia obejmuje wiedzę o systemie klimatycznym Ziemi, zachodzących w nim zmianach i ich przyczynach. Pozwala przygotować absolwenta do realizacji zadań proklimatycznych (mitygacyjnych, adaptacyjnych) na poziomie pojedynczych gmin, powiatów, województw czy kraju. Absolwenci kierunku nabywają kompetencji w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych, wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji obszarów miejskich i wiejskich do zmian klimatu i ochrony społeczeństwa przed ich skutkami. Uczą się wdrażać w społeczeństwie i gospodarce ideę „zero waste” oraz realizować zadania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej z wykorzystaniem miedzy innymi narzędzi opartych na dekarbonizacji gospodarki, zmniejszeniu jej energochłonności i emisyjności. Istotnym elementem kształcenia na kierunku ZKPiA jest nauka planowania i projektowania urządzeń błękitno-zielonej infrastruktury oraz NBS (Nature-based Solutions), stanowiących istotne narzędzie zintegrowanej gospodarki wodami deszczowymi, a także innych wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ds. polityki klimatycznej, w jednostkach i spółkach samorządowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem strategii neutralności klimatycznej, czy planów adaptacji miast i wsi do zmian klimatu. Potencjalnym miejscem zatrudnienia są też firmy konsultingowe, usługowe oraz przemysł głównie z branży budowlanej, OZE i melioracyjnej.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 38/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Global climate change: causes, mechanisms, effects
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Carbon-free energy sources
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Environmental Physics and Chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Pro-ecological Technologies
Lectures: 15
Seminars: 30
4 Exam O
Sustainable Development and Integrated Management Systems
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Geoinformatics in monitoring changes in the environment
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Remote sensing and monitoring of climate change
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Blue-green infrastructure
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Adaptation to cliamte change in spatial planning
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Basics of negotiations
Lectures: 15
1 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Climate change mitigation and adaptation in environmental impact assessment
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Reduction and monitoring of greenhouse gas emissions
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
6 Exam O
Catchment Management and Flood Protection
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Advanced technologies for closing water loops
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Climate Neutrality of Water and Wastewater Management
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Carbon footprint and Life Cycle Assessment
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Elective module - ecosystem management
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Scientific Research Methodology
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
English-language module
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Elective module
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Legal and economic elective module
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O