A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Management science and quality

Management

Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Absolwent kierunku Zarządzanie charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, więc zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalne, a także związane z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzanu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Macroeconomy
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Quantitative Methods in Management
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Completing the classes O
Business negotiation
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Modern Management Concepts
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Rachunkowość zarządcza
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Corporate Social Responsibility
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Strategic Management
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Jezyk obcy B2+ stacjonarne
Foreign language classes: 30
2 Exam O
International Management

Winter semester, 2023/2024

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Entrepreneurship and Innovation
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie)
Total number of contact hours: 270
23 O
Elective module (2 semester - management_MSc)
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
International Management

Summer semester, 2023/2024

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Scientific Research Module
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania II (kierunek Zarządzanie)
Total number of contact hours: 240
20 W
Elective module (3 semester - management_MSc)
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Completing the classes O
International Management

Winter semester, 2024/2025

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Elective module (4 semester - management_MSc)
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Completing the classes O
Elective modules - Z 2 degree
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
International Management

Summer semester, 2024/2025