A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Material Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent tego kierunku zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku IPO, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Properties of materials and test methods
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Mechanika płynów
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Theory of metallurgical and foundry processes
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Technological processes of shaping the structure and properties of castings
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
The theory of elasticity and plasticity of metals
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Technologia form odlewniczych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Lecture: 30
3 Assessment O
Blok obieralny specjalnościowy I
Total number of contact hours: 120
8 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Innowacyjność w odlewnictwie
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
The design of castings
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Blok obieralny specjalnościowy II
Total number of contact hours: 210
15 Exam O
Specjalnościowe I
Lecture: 15
1 Assessment O
Specjalnościowe II
Total number of contact hours: 60
6 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O
Blok obieralny specjalnościowy III
Total number of contact hours: 105
5 O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Lecture: 30
Seminars: 15
3 Assessment O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Lecture: 30
2 Assessment O