A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Technical computing and telecommunications

Cybersecurity

Kierunek Cyberbezpieczeństwo dostarczy absolwentów, którzy będą niezbędnymi ogniwami pozwalającymi realizować kierunki rozwoju gospodarki Polski zapisane w strategicznych dokumentach takich jak choćby w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ten sposób kierunek cyberbezpieczeństwo wpisuje się nie tylko w misję AGH, wydziału IEiT, ale i szerzej w strategiczne kierunki rozwoju Polski, a nawet Europy.
Wskazać można kilka obszarów (jest to lista przykładowa, nie wyczerpująca) zatrudnienia absolwentów:
- podmioty gospodarcze: każda współczesna firma musi dbać o bezpieczeństwo swoich systemów i sieci teleinformatycznych, aby realizować swoje zadania. Natomiast ze względów regulacyjnych, wiele sektorów będzie musiało (pod groźbą sankcji) zatrudniać lub wynajmować specjalistów w tej dziedzinie. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazuje 6 sektorów podzielonych na wiele podsektorów (energia, transport, ochrona zdrowia, bankowość i infrastruktura rynków finansowych, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, infrastruktura cyfrowa) oraz dostawców usług cyfrowych, którzy będą musieli realizować wiele działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Regulacje dotyczą także podmiotów zakwalifikowanych jako operatorzy infrastruktury krytycznej (11 sektorów) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto zauważyć, że otwiera to rynek zarówno na potencjalnych pracowników tych przedsiębiorstw, ale także na rozwój nowych firm, które zewnętrznie mogą dostarczać owych usług. Wszystkie podmioty gospodarcze muszą sprostać także wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych;
- instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wcześniejsze regulacje, wymagają, aby działania w zakresie cyberbezpieczeństwa podejmowały także podmioty publiczne. Możliwości w tym zakresie wykraczają jednak poza ten tradycyjny wymiar. Coraz częściej podmioty te potrzebują pracowników, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę techniczną, ale rozumieć będą procesy związane z politykami publicznymi i tym jak wpływa na nie cyberbezpieczeństwo. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla absolwentów, którzy kreować będą działania i decyzje związane z takimi obszarami jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, polityka ekonomiczna, rozwiązania legislacyjne itd.;
- organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: wszystkie organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo – zarówno wewnętrzne oraz zewnętrzne – poszukują specjalistów mających wiedzę oraz umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością przeciwdziałaniu takim zagrożeniom jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo itd. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów to m.in.: policja, służby specjalne, wojsko.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
An introductiom to Criminal Law and Criminal Procedure
Lecture: 20
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Physical education 1/3
Physical Education: 30
- Assessment O
Introduction to Computer Science
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Introduction to the Internet
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Analysis 1
Lecture: 42
Auditorium classes: 42
6 Exam O
Algebra
Lecture: 42
Auditorium classes: 42
6 Exam O
The national cybersecurity system
Lecture: 30
3 Exam O
Introduction to administration and computer security
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Discrete Mathematics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Physical education 2/3
Physical Education: 15
- Assessment O
Probabilistics and statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Analysis 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Physics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Algorithms design and analysis
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Incidents detection
Lecture: 15
Laboratory classes: 20
2 Assessment O
Programming basics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Security of ICT networks and systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Information security management
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Foreign language 1
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 3/3
Physical Education: 15
- Assessment O
Local Area Network Security
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Physics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Script Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Cryptography
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Operating Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Elective courses in 3rd semester
Total number of contact hours: 100
7 Assessment O
Foreign language 2
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Security of wireless networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Software security
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Malware analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
4 Assessment O
Personal data protection and privacy enhancing technologies
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Database Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Elective courses for 4th semester
Total number of contact hours: 60
6 Assessment O
Foreign language 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Security of mobile systems and 5G networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Assessment O
Protection of classified information
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Industrial espionage
Lecture: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
Penetration testing
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Wide area network security
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Elective courses for 5th semester
Total number of contact hours: 150
12 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Security of operating systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Practical use of information from open sources
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Security of critical infrastructure and industrial control systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Project
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Network programming supporting secure applications
Lecture: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Exam O
Elective courses for 6th semester
Total number of contact hours: 125
9 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Project 2
Project classes: 30
3 Assessment O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Elective courses for 7th semester
Total number of contact hours: 180
12 Assessment O