A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Chemical engineering

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemical reactors
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Mathematical methods in materials technology
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Chemia ciała stałego
Lecture: 30
Seminars: 30
4 Assessment O
Metody badań ciała stałego
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Lecture: 30
1 Assessment O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Lecture: 30
1 Assessment O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Total number of contact hours: 165
15 Exam W

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizyka ciała stałego
Lecture: 15
Seminars: 30
2 Assessment O
Fizykochemia układów koloidalnych
Lecture: 30
Seminars: 30
4 Exam O
Modeling of technological processes
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Podstawy biotechnologii
Seminars: 30
2 Assessment O
Seminar 1
Seminars: 30
2 Assessment O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Lecture: 30
Laboratory classes: 90
Seminars: 60
9 Exam O
Foreign Language
Total number of contact hours: 30
2 Exam W
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Lecture: 30
3 Assessment O
Przedmiot specjalistyczny
Seminars: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Environmental protection in chemical technology
Seminars: 30
2 Assessment O
Seminar 2
Seminars: 30
3 Assessment O
Specialistic seminar
Seminars: 30
2 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df)
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O